ראשי בלוג האחריות החוקית להתאמה בדיני הצרכנות

האחריות החוקית להתאמה בדיני הצרכנות

האחריות החוקית להתאמה בדיני הצרכנות
5 נובמבר 2017  |  Conseils Juridiques

בעמדו מול לקוח-צרכן, המוכר המקצועי חב מכוח החוק בשני סוגי אחריות חוקית: אחריות חוקית להתאמה, מכוח חוק הצרכנות, ואחריות חוקית לפגמים חבויים מכוח החוק האזרחי. רק לאחר שהתחייב לעסקה תחול על האחרון חובת אחריות מסחרית או חוזית, שהיא אך ורק הרחבה של שתי הערבויות החוקיות האמורות לעיל, המהוות את "בסיס" ההגנה על הצרכן.

האחריות החוקית להתאמה נקבעת בסעיפים L.217-4 עד L.217-14 לחוק הצרכנות.

הטובין או השירות הנמסרים/מוענקים לצרכן חייב להיתפש כחוזה; המוכר אחראי לפגמים בהתאמה הקיימים במועד המסירה.

טובין ייחשבו, על כן, כמתאימים כאשר הם מתאימים לשימוש רגיל המצופה מטובין דומים או כאשר הם כוללים את המאפיינים שעליהם הסכימו הצדדים בהסכם או שלקיומם התחייב המוכר או נציגו.

הצרכן רשאי לטעון מכוח אחריות ההתאמה במשך שנתיים ממועד קבלת הטובין/השירות.

טובין שנרכשו לאחר 18 במרץ 2016, כוללים הנחה של קיום פגם בהתאמה העשוי להתגלות במהלך שנתיים אלו; המשמעות היא שעל המוכר חלה החובה להוכיח שהפגם לא היה קיים במועד המכירה. בטובין שנרכשו לפני 18 במרץ 2016 הנחה זו תקפה רק לגבי 6 החודשים הראשונים ממועד הרכישה; במהלך 18 חודשי האחריות הנותרים, חובת הראיה חלה על הצרכן.

טובין שנרכשו לאחר 18 במרץ 2016:

טובין שנרכשו לאחר 18 במרץ 2016

טובין שנרכשו לפני 18 במרץ 2016:

טובין שנרכשו לפני 18 במרץ 2016

כאשר הצרכן מחליט להפעיל אחריות זו, הוא יכול לבקש תיקון או החלפה של הטובין; נוסף על כך, אם בחירתו של הצרכן יוצרת אצל המוכר עלות שבבירור אינה סבירה, רשאי המוכר לבחור באפשרות השנייה.

אם החלפה ותיקון אינם אפשריים, הצרכן רשאי:
• להחזיר את הטובין ולקבל בחזרה את המחיר ששילם עבורם (למעט אם הפגם מזערי);
• לשמור את הטובין ולקבל בחזרה חלק מן המחיר.

אפשרות זו מוצעת לו גם אם המוכר אינו נענה לבקשתו להחלפה או תיקון בתוך פרק זמן של חודש ממועד דרישה ראשונה.